ARTOTEC Magazine – Sweden

Ett MAGAZINE om Innovativ Urban Design, Attraktiv Lekutrustning och Lekmiljöer, Lekpedagogik, Ergonomi m.m.

ARTOTEC:s [KONST & TEKNIK] kreativa vågor sprider sig genom sökande av doktorander till forskningsavdelningen vid KTH Arkitektur och Konstfack

Lämna en kommentar

ARTOTEC-Frederic_Iriarte-SpiraleDet är med stort glädje vi noterar att de första nedslagen eller virvlarna av kreativitet från ARTOTEC konceptet/begreppet lever vidare och fortsätter vibrera (och skakar snart om till en tsunamieffekt) i en alldeles för cementerad samhällsstruktur och organism. Är tiden mogen nu för utveckling och innovation? Äntligen!

ARTOTEC:s [Konst & Teknik] vision har alltid varit att initiera diskussioner, aktiviteter och att skapa lösningar som överskrider det vanliga, det banala och det standardiserade samt lyssnar och lämnar plats för individen och dennes upplevelse av sin samtid i en konstnärlig kontext.

Vårt initierade samarbete med KTH-Syd inom INNOVATION och DESIGN, 2D och 3D Dimensionell verktyg, Industriell Design m.m. och flera representanter från forskningsavdelningens internationella relationer på KONSTFACK eller inom skolor, universitet, kommunförvaltningar eller industri lär har bidragit till en utvidgning av ett engagerat och dynamiskt samarbete. Som exempel på det kan nämnas SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), Vinnova, Statens Kulturråd, Stockholms konstråd, Innovativ Kultur, K3, kommuner och väletablerade internationella högskolor och universitet, men även forskningsinstitutioner runt världen.

ARTOTEC har skapat virvlande empiristiska aktiviteter, frågeställningar och problemlösningar, i ett snabbt och växande samhälle, likt urkraften i propellerns vattenvirvlar; ett koncept, en utbildning, ett experiment eller ett manifest vars mål är att  att synliggöra och integrera konsten utanför museer, konsthallar, kommersiella gallerier, bankfack etc.  Allt i en kreativ process för att stimulera utveckling och välbefinnandet i vårt samhälle.

Om ARTOTEC Forskning & UtvecklingARTOTEC-filosofi

ARTOTEC/forskning är en organisation som för samman experter från skilda områden för att främja och stödja utvecklingen av nya innovativa lekmiljöer, lekredskap, lekskulpturer och stadsmöbler.

Inom ARTOTEC arbetar ett tvärvetenskapligt nätverk av konstnärer, arkitekter, ergonomer, stadsplanerare, forskare, formgivare, civilingenjörer, tillverkare, hantverkare och diverse specialister. Lekredskap, lekskulpturer och urbana möbler skapas och tillverkas med största hänsyn till säkerheten och de estetiska, pedagogiska samt tekniska krav som idag ställs och som kommer att ställas i framtiden.

Vi har varit framgångsrikt engagerade i förtydligande och justeringar av den nya europeiska säkerhetsstandarden SS-EN 1176:2008.

ARTOTEC /forskning rapporterar om tillgänglighet, användbarhet, ergonomisk analys, antropometriska studier och Universal Design konceptet publicerad på Hjälpmedelsinstitutets webbsida och belönad av Norrbacka-Eugeniastiftelsen.

KTH Kungliga Tekniska Högskolan- Initiativtagare och kursansvarig i bl. a kursen ”Konst, teknik, färg och form” inom Innovation och Design utbildningen som har fått utmärkelsen ”Årets teknikutbildning 2004” och belönad med 2 miljoner kronor tilldelade till stipendiater som önskar knytta kontakter och forska med internationella institutioner och organisationer http://www.kth.se/student/kurser/kurs/6S4033

ARTOTEC forskar och utvecklar i 6 olika område:

 • KONST & DESIGN
 • TEKNIK & MATERIAL
 • MILJÖ & HÅLLBARHET
 • HÄLSA & TILLGÄNGLIGHET
 • KVALITET & SÄKERHET
 • PEDAGOGIK & DIDAKTIK

Diverse engagerade samarbetspartner och deltagare:

 •  KTH – Kungliga Tekniska HögskolanARTOTEC-Handlingsplan-bicentriskspiral-2012(teknik och hälsa) Avdelning innovation och design, Avdelning konst & teknik.
 •  Statens kulturråd, avdelning för kommunikation och utveckling.
 • Projektet ”Hur ska vi förstå barns och ungdomars upplevelser av lekskulpturer?”
 • Statens kulturråd, avdelning för konst och kultur. Projektet ”Fenomenologi och kvalitativ metod på estetisk grund”
 • Hjälpmedelsinstitutet
 • Norrbacka-Eugeniastiftelsen
 • FBU (FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna
  med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.)
 • Transit / Konstfack – Forskning avdelning KONSTFACK
 • Karolinska Institutet/DASH Design, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa
 • Boverket byggregelenhet
 • Socialstyrelsen rådet för barnsäkerhet, Statistik
 • Länsstyrelsen enhet för regional utveckling
 • Föreningen Stockholms läns Utvecklingspartnerskap för den Sociala ekonomin SLUP.SE
 • Räddningsverket
 • Movium – SLU ( Sveriges lantbruksuniversitets)
 • SKL (Sveriges Kommuner och Landstig) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan.
 • Karlstadsuniversitet Skapande Centrum – Estetisk-filosofiska fakulteten
 • Forskning / Arkitekturmuseet
 • Pehr Sällström Docent i fysik vid Stockholms Universitet
 • Förening Hållbart Södertälje ”Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling”
 • Suzanne Delaval tekn.dr arkitekturanalys
 • SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut): Professor Ignacy Jakubowicz
 • Flera deltagare från Department of Industrial Design – Konstfack
 •  m.m

Kommentarer:

”Konstfack ser ett stort värde i att utveckla nya metoder för att underlätta för mötet, och en ömsesidig förståelse, mellan design och teknik. Det finns mycket goda förutsättningar för att på sikt skapa modeller för samverkan mellan de bägge vetenskapstraditionerna i en kvalitativ produktuvecklingsprocess som vilar på en estetisk grund.”

Eric de Groat (fn chef samlingar, bibliotek och forskning på Arkitekturmuseet) fd. enhetschef, forskning och externa relationer KONSTFACK

——————————————————————————————————————-

”Vi tar gärna till oss informationen som del i en bred kartläggning av ämnet på olika universitet, nationellt som internationellt.”

Dr. Catharina Gabrielsson. Director of Programme Art, Technology and Design
Assistant professor in Urban Theory
School of Architecture KTH

Och andra … läs mer på ARTOTEC MAGAZINE

Programbeskrivning för doktorsprogram i konst, teknik och design

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/forskarutbildning/mal-for-utbildningen-pa-forskarniva-1.36192

Ämnesområdet

Doktorsprogrammet i konst, teknik och design består av forskarutbildningsämnet konst, teknik och design. Det inrymmer forskning inom ett framväxande forskningsområde och som formas i dynamiska möten mellan såväl konstnärliga och vetenskapliga förhållningssätt som mellan tre olika perspektiv: konst, teknik och design. Forskningsområdet är i grunden interdisciplinärt genom sin inriktning på perspektivmöten och konkret materialisering. Forskningsprojekt i ämnet utgår ifrån ett kritiskt analyserande förhållningssätt som tillämpas i såväl materiella och performativa experiment som diskursiva undersökningar. Projekten har en stark transdisciplinär potential genom samverkan med externa aktörer inom till exempel näringsliv, kulturliv, offentlig verksamhet och politik.

Ämnesbeskrivning

Forskarutbildningsämnet konst, teknik och design rymmer forskning inom ett framväxande forskningsområde som formas i dynamiska möten mellan såväl konstnärliga och vetenskapliga förhållningssätt, som mellan tre olika perspektiv: konst, teknik och design. Ämnet drivs och utvecklas inom ramen för doktorsprogrammet Konst, teknik och design vid KTH. Genom ett samarbete mellan KTH och Konstfack erbjuder programmet en ny arena för möten mellan olika kunskapskulturer och metoder för forskning, innovation och produktion inom konst, teknik och design. Programmets övergripande målsättning är att förena forskning och utbildning kring hållbar samhällsutveckling, och den omställning en sådan utveckling kräver, med ett radikalt ”omtänkande” kring relationen individ-samhälle-miljö.

Genom att utmana konventioner inom etablerade kunskapsområden, genom att verka transdisciplinärt, samt genom att förena görandets praktiker med avancerade kunskapsteoretiska och metodologiska perspektiv ska forskning och utbildning i programmet bidra med en stark innovationskraft.

Konstnärliga tekniker kan till exempel genom ingående studier av ett vardagsfenomens detaljer åskådliggöra hur dessa detaljer kan vara en del av ett större sammanhang av invanda mönster. Bakomliggande föreställningar och mekanismer kommer på så sätt i dagen och kan bli föremål för en produktiv omvärdering.

Inom aktuell designforskning påvisas till exempel vardagsföremåls konventionella könskodning och frågor kring dess grundläggande påverkan på identitet, handlingsmönster och konsumtionskultur undersöks. Inom aktuell forskning kring urbana ljudmiljöer sätter ”omtänkandet” design– och ljudkonstperspektivs-upplevelsen i centrum vilket ger upphov till nya sätt att planera och bygga framtidens boende i en tätare stad.

Forskningsområdet är i grunden interdisciplinärt genom sin inriktning på perspektivmöten och konkret materialisering. Forskningsprojekt i ämnet utgår ifrån ett kritiskt analyserande förhållningsätt som forskningsmässigt tillämpas i såväl materiella och performativa experiment som i diskursiva undersökningar. Projekten har en stark transdisciplinär potential genom samverkan med externa aktörer inom till exempel näringsliv, kulturliv, offentlig verksamhet och politik.

Programmets organisation 

Programmet bygger på ett samarbete mellan KTH och Konstfack varför tydlig organisatorisk representation från Konstfack är grundläggande. Programmet leds av programansvarig (PA) vid KTH i nära samarbete med biträdande PA från Konstfack och ett programråd som representeras av handledare från båda lärosäten och ingående ämnesområden, samt doktorandrepresentanter från båda lärosäten. Se detaljerad organisationsbeskrivning i bilaga.

Doktorsprogrammets övergripande syfte och mål

Syftet med KTH:s utbildning på forskarnivå är att förse samhället med kvalificerade forskare som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Doktorsprogrammet i Konst, teknik och design drivs av KTH i samarbete med Konstfack.

Doktorsprogrammet erbjuder genom samarbetet mellan de båda lärosätena en ny arena för möten mellan olika kunskapskulturer och metoder för forskning, innovation och produktion inom konst, teknik och design. Programmets övergripande målsättning är att förena forskning och utbildning kring hållbar samhällsutveckling, och den omställning en sådan utveckling kräver, med ett radikalt omtänkande av relationen individ-samhälle-miljö.

Genom att utmana konventioner inom etablerade kunskapsområden, genom att verka transdisciplinärt, samt genom att förena görandets praktiker med avancerade kunskapsteoretiska och metodologiska perspektiv ska forskning och utbildning i programmet bidra med en stark innovationskraft. Konstnärliga tekniker kan till exempel genom ingående studier av ett vardagsfenomens detaljer åskådliggöra hur dessa detaljer är en del av ett större sammanhang av invanda mönster.

Bakomliggande föreställningar och mekanismer aktualiseras på så vis och kan bli föremål för en produktiv omvärdering. Inom rådande designforskning påvisas till exempel vardagsföremåls konventionella könskodning och frågor kring dess grundläggande påverkan på identitet, handlingsmönster och konsumtionskultur undersöks.

Inom aktuell forskning kring två (13) urbana ljudmiljöer sätter ”omtänkandet” design- och ljudkonstperspektivsupplevelsen i centrum vilket ger upphov till nya sätt att planera och bygga framtidens boende i en tätare stad.

Målet för utbildningen i doktorsprogrammet är att ge studenten goda kunskaper inom ämnesområdet och en förmåga att bedriva självständigt forsknings-, utvecklings-, undervisnings- och utredningsarbete inom skilda områden av samhället samt bidra till utvecklingen av fördjupade konstnärliga praktiker. Målet för doktorsexamen är därutöver att utveckla den studerandes förmåga att kritiskt och självständigt planera, finansiera, initiera och leda sådant arbete.

Se vidare http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/forskarutbildning/mal-for-utbildningen-pa-forskarniva-1.36192

KTH-text

 

 

 

 

 

 

 

Källa: http://www.konstfack.se/Utbildning/Doktorandprogram/

ARTOTEC Logotyp

Läs mer på www.artotec.se

_______________________________________________________________________
OBS! Foto, texter och förslag kan inte användas, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsägare ARTOTEC AB. Skicka en förfråga till info@artotec.org

Författare: ARTOTEC Magazine - Sweden

Ett MAGAZINE om Innovativ Urban Design, Attraktiv Lekutrustning och Lekmiljöer, Lekpedagogik, Ergonomi m.m. Idag har vårt nyhetsbrev ca 4 500 abonnenter från kommunansvariga, park och miljöplanerare, arkitekter, landskapsarkitekter, fastighetsägare, branschfolk och politiker som vill veta mer om ARTOTECs innovativa utveckling. Företaget ARTOTEC föddes och lever med ett syfte; att förnya en gammalmodig bransch med innovativa, attraktiva, och spännande lekredskap och parkmöbler. ARTOTEC AB och ARTOTEC /forskning är en organisation som för samman experter från skilda områden för att främja och stödja utvecklingen av nya innovativa lekmiljöer, lekredskap och lekskulpturer. www.artotec.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s